challenge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

challenge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm challenge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của challenge.

Từ điển Anh Việt

 • challenge

  /'tʃælindʤ/

  * danh từ

  (quân sự) tiếng hô "đứng lại" (của lính đứng gác)

  sự thách thức

  to issue (send) a challenge: thách, thách thức

  to take up (accept) a challenge: nhận lời thách thức

  (pháp lý) sự không thừa nhận

  hiệu lệnh (cho tàu thuỷ, máy bay) bắt trưng bày dấu hiệu

  * ngoại động từ

  (quân sự) hô "đứng lại" (lính đứng gác)

  thách, thách thức

  to challenge someone to a duel: thách ai đấu kiếm

  không thừa nhận

  đòi hỏi, yêu cầu

  to challenge attention: đòi hỏi sự chú ý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • challenge

  * kinh tế

  cáo tị

  sự không thừa nhận

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thử thách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • challenge

  a demanding or stimulating situation

  they reacted irrationally to the challenge of Russian power

  a call to engage in a contest or fight

  questioning a statement and demanding an explanation

  his challenge of the assumption that Japan is still our enemy

  a formal objection to the selection of a particular person as a juror

  a demand by a sentry for a password or identification

  take exception to

  She challenged his claims

  Synonyms: dispute, gainsay

  issue a challenge to

  Fischer challenged Spassky to a match

  ask for identification

  The illegal immigrant was challenged by the border guard

  raise a formal objection in a court of law

  Synonyms: take exception