root crack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

root crack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm root crack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của root crack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • root crack

    * kỹ thuật

    vết nứt ở dưới chân

    hóa học & vật liệu:

    nứt ở nền (hàn)