room entry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

room entry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm room entry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của room entry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • room entry

    * kỹ thuật

    hầm khai thác