road speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

road speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm road speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của road speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • road speed

    * kỹ thuật

    ô tô:

    tốc độ xe đường trường