road metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

road metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm road metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của road metal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • road metal

    broken rock used for repairing or making roads

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).