regulate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

regulate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm regulate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của regulate.

Từ điển Anh Việt

 • regulate

  /'regjuleit/

  * ngoại động từ

  điều chỉnh, sửa lại cho đúng

  to regulate a machine: điều chỉnh một cái máy

  to regulate a watch: sửa lại đồng hồ cho đúng

  sắp đặt, quy định, chỉnh lý, chỉnh đốn (công việc...)

  điều hoà

  to regulate one's expenditures: điều hoà sự chi tiêu

 • regulate

  điều chỉnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • regulate

  * kinh tế

  điều chỉnh

  điều tiết

  điều tiết điều chỉnh

  kiểm soát

  lắp lại

  quản lý

  quản lý, kiểm soát, tiết chế, quy định

  quy định

  tiết chế

  * kỹ thuật

  điều chỉnh

  điều chỉnh / điều hòa

  điều hòa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • regulate

  fix or adjust the time, amount, degree, or rate of

  regulate the temperature

  modulate the pitch

  Synonyms: modulate

  bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations

  We cannot regulate the way people dress

  This town likes to regulate

  Synonyms: regularize, regularise, order, govern

  Antonyms: deregulate

  Similar:

  determine: shape or influence; give direction to

  experience often determines ability

  mold public opinion

  Synonyms: shape, mold, influence

  baffle: check the emission of (sound)