regularize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

regularize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm regularize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của regularize.

Từ điển Anh Việt

 • regularize

  /'regjuləraiz/

  * ngoại động từ

  làm theo đúng quy tắc, làm theo đúng thể thức

 • regularize

  chính quy hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • regularize

  * kỹ thuật

  chính quy hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • regularize

  make regular or more regular

  regularize the heart beat with a pace maker

  Synonyms: regularise

  Similar:

  regulate: bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations

  We cannot regulate the way people dress

  This town likes to regulate

  Synonyms: regularise, order, govern

  Antonyms: deregulate