regulated proportioning valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

regulated proportioning valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm regulated proportioning valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của regulated proportioning valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • regulated proportioning valve

    * kỹ thuật

    ô tô:

    van phân phối theo tải