prison nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prison nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prison giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prison.

Từ điển Anh Việt

 • prison

  /prison/

  * danh từ

  nhà tù, nhà lao, nhà giam

  to send someone to prison; to put (throw) someone in prison: bỏ ai vào tù

  to be in prison: bị bắt giam

  * ngoại động từ

  (thơ ca) bỏ tù, bỏ ngục, giam cầm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prison

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  nhà tù

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prison

  a correctional institution where persons are confined while on trial or for punishment

  Synonyms: prison house

  a prisonlike situation; a place of seeming confinement

  Synonyms: prison house