prison-breaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prison-breaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prison-breaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prison-breaker.

Từ điển Anh Việt

  • prison-breaker

    /prison-breaker/

    * danh từ

    người vượt ngục