prison-bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prison-bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prison-bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prison-bird.

Từ điển Anh Việt

  • prison-bird

    /prison-bird/

    * danh từ

    người tù; người tù ra tù vào