prison house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prison house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prison house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prison house.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prison house

    Similar:

    prison: a prisonlike situation; a place of seeming confinement

    prison: a correctional institution where persons are confined while on trial or for punishment

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).