prisonlike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prisonlike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prisonlike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prisonlike.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prisonlike

    resembling a prison

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).