prison-bars nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prison-bars nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prison-bars giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prison-bars.

Từ điển Anh Việt

  • prison-bars

    * danh từ

    song sắt nhà tù