prison-break nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prison-break nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prison-break giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prison-break.

Từ điển Anh Việt

  • prison-break

    * danh từ

    sự vượt ngục