potato scab bacteria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potato scab bacteria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potato scab bacteria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potato scab bacteria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potato scab bacteria

    cause of a potato disease characterized by brownish corky tissue

    Synonyms: Streptomyces scabies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).