potato fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potato fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potato fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potato fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potato fern

    large Australasian evergreen fern with an edible rhizome sometimes used as a vegetable by indigenous people

    Synonyms: Marattia salicina

    small epiphytic fern of South America with tuberous swellings along rhizomes

    Synonyms: Solanopteris bifrons

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).