potato tuberworm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potato tuberworm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potato tuberworm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potato tuberworm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potato tuberworm

    larva of potato moth; mines in leaves and stems of e.g. potatoes and tobacco

    Synonyms: Phthorimaea operculella

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).