potato salad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potato salad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potato salad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potato salad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potato salad

    any of various salads having chopped potatoes as the base

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).