potato race nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potato race nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potato race giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potato race.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potato race

    a novelty race in which competitors move potatoes from one place to another one at a time

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).