streptomyces scabies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streptomyces scabies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streptomyces scabies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streptomyces scabies.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • streptomyces scabies

    Similar:

    potato scab bacteria: cause of a potato disease characterized by brownish corky tissue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).