streptomyces nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streptomyces nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streptomyces giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streptomyces.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • streptomyces

    aerobic bacteria (some of which produce the antibiotic streptomycin)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).