streptomyces erythreus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streptomyces erythreus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streptomyces erythreus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streptomyces erythreus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • streptomyces erythreus

    source of the antibiotic erythromycin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).