pocket knife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pocket knife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pocket knife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pocket knife.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pocket knife

    Similar:

    pocketknife: a knife with a blade that folds into the handle; suitable for carrying in the pocket

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).