phantom target nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phantom target nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phantom target giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phantom target.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phantom target

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mục tiêu ảo