phantom drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phantom drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phantom drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phantom drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phantom drawing

    * kỹ thuật

    bản vẽ phối cảnh