phantom center channel loudspeaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phantom center channel loudspeaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phantom center channel loudspeaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phantom center channel loudspeaker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phantom center channel loudspeaker

    * kỹ thuật

    loa kênh tâm ảo