phantom dump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phantom dump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phantom dump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phantom dump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phantom dump

    * kỹ thuật

    sự kết suất ảo

    sự sổ ảo