phantom orchid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phantom orchid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phantom orchid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phantom orchid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phantom orchid

    waxy white nearly leafless plant with stems in clusters and racemes of white flowers; northwestern United States to northern California and east to Idaho

    Synonyms: snow orchid, Eburophyton austinae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).