phantom centre channel loudspeaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phantom centre channel loudspeaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phantom centre channel loudspeaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phantom centre channel loudspeaker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phantom centre channel loudspeaker

    * kỹ thuật

    loa kênh tâm ảo