phantom reflexion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phantom reflexion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phantom reflexion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phantom reflexion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phantom reflexion

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phản xạ ảo