paul nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paul nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paul giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paul.

Từ điển Anh Việt

  • paul

    * danh từ

    (kỹ thuật) con cóc (cơ cấu bánh răng cóc); vấu tỳ

Từ điển Anh Anh - Wordnet