apostle of the gentiles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apostle of the gentiles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apostle of the gentiles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apostle of the gentiles.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apostle of the gentiles

    Similar:

    paul: (New Testament) a Christian missionary to the Gentiles; author of several Epistles in the New Testament; even though Paul was not present at the Last Supper he is considered an Apostle

    Paul's name was Saul prior to his conversion to Christianity

    Synonyms: Saint Paul, St. Paul, Apostle Paul, Paul the Apostle, Saul, Saul of Tarsus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).