paul bunyan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paul bunyan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paul bunyan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paul bunyan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paul bunyan

    Similar:

    bunyan: a legendary giant lumberjack of the north woods of the United States and Canada

    Paul Bunyan had a blue ox named Babe

    the lakes of Minnesota began when Paul Bunyan and Babe's footprints filled with water

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).