paul simon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paul simon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paul simon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paul simon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paul simon

    Similar:

    simon: United States singer and songwriter (born in 1942)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).