paul revere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paul revere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paul revere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paul revere.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paul revere

    Similar:

    revere: American silversmith remembered for his midnight ride (celebrated in a poem by Longfellow) to warn the colonists in Lexington and Concord that British troops were coming (1735-1818)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).