paulopost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paulopost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paulopost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paulopost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paulopost

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gần đồng thời