passing shot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passing shot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passing shot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passing shot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • passing shot

    a tennis return that passes an opponent who has approached the net

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).