passing of control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passing of control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passing of control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passing of control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passing of control

    * kỹ thuật

    sự chuyển điều khiển