passing a name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passing a name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passing a name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passing a name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passing a name

    * kinh tế

    chuyển tên

    tiết lộ tên