passing place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passing place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passing place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passing place.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passing place

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điểm tránh mở rộng