passing of title nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passing of title nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passing of title giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passing of title.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passing of title

    * kinh tế

    chuyển quyền sở hữu