parting wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường cách ngăn