parting line of the water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting line of the water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting line of the water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting line of the water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting line of the water

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường phân chia nước