parting tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting tool

    * kỹ thuật

    dao tiện cắt đứt

    cơ khí & công trình:

    đục ba cạnh