parting plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting plane

    * kỹ thuật

    mặt phân lớp