parting bead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting bead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting bead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting bead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting bead

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gờ (ở mặt) phân chia