parting (tool) slide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting (tool) slide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting (tool) slide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting (tool) slide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting (tool) slide

    * kỹ thuật

    bàn dao cắt

    bàn dao ngang