parting (parting off) tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting (parting off) tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting (parting off) tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting (parting off) tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting (parting off) tool

    * kỹ thuật

    dao cắt