parting-off grinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting-off grinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting-off grinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting-off grinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting-off grinder

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy mài đứt